Toimintasuunnitelma 2023

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry

 

    

Suomen Valkonauhaliitto – förbundet vita bandet i finland ry

 

 

 

 

Suomen Valkonauhaliitto

– förbundet vita bandet i finland ry

 

 Perustettu 1905

Tunnuslause Jumalalle, kodille ja isänmaalle

Jäsenmerkki Valkoinen nauharuusuke

Y-tunnus 0202325-7

Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki

www.suomenvalkonauhaliitto.fi

09 1351 268

044 587 44 52


 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

VUODEN TEEMA

Yhteisessä yhdistyksessä

 

 SUOMEN VALKONAUHALIITTO –

FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY 

 

◊  Kristillis-sosiaalinen naisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä päihteiden aiheuttamia haittoja, tarjota matalan kynnyksen ammatti- ja vertaisapua elämän vaikeuksissa oleville yksilöille, pariskunnille ja perheille sekä auttaa riippuvuusongelmiin joutuneita ihmisiä. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikenikäiset elämän vaikeuksissa olevat ihmiset.

◊  Valkonauhatyön ytimessä ovat matala kynnys saada apua ja osallistua toimintaan, ihmisläheisyys, monimuotoisuus ja avoimuus uusille toimintatavoille.

◊  118-vuotias järjestö on luotettava toimija, jolla on vakaa asema suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa.

◊  Liitto ja paikallisyhdistykset tarjoavat vertaistukea ja ammatillista ehkäisevän päihdetyön, mielenterveyttä tukevan yksilö-, parisuhde-, ryhmä- ja kerhotoiminnan palveluja matalalla kynnyksellä. 

◊  Paikallisyhdistykset toimivat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella. Ne järjestävät vapaaehtoisvoimin paikkakuntakohtaisesti muun muassa kohtaamispaikkatoimintaa, vanhusten virkistystoimintaa, ryhmiä ja seminaareja.

◊  Suomen Valkonauhaliitto vastaa valtakunnallisista hankkeista, tukee paikallisyhdistysten toimintaa sekä tekee monipuolista yhteistyötä sidosryhmien, kumppaneiden ja rahoittajien kanssa.

◊  Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: STEP-opintokeskus, Kirkkopalvelut ry, Kruununhaan Asukasyhdistys-Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, NordAN, Nordic Alcohol and Drug Policy Network, Päihdepalvelusäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, UN Women Suomi, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Valkonauhan maailmanliitto, World´s Woman´s Christian Temperance Union (WWCTU)

◊  Valtakunnallisena ehkäisevän päihdetyön järjestönä Suomen Valkonauhaliitto toimii tavoitteellisesti vahvistaen kansalaisten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.

 

 

Vuoden 2023 haasteet ja mahdollisuudet

Haasteet: Rahoituksen varmistaminen, rahoittajien etsiminen ja avustustason nostaminen vastaamaan toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä järjestön tunnettavuuden lisääminen.

Mahdollisuudet: Liitto ja paikallisyhdistykset löysivät koronapandemiavuosien aikana keinoja toteuttaa ja siirtää toimintoja digitaaliseen muotoon ja verkkoympäristöön. Poikkeusaikana opittu digitaitoisuus yhdistettynä perinteisiin työtapoihin tuo vahvuutta liiton monipuolisen toiminnan toteuttamiseen ja antaa keinoja laajentaa myös jatkossa ihmisten tavoittamistyötä. Suomen Valkonauhaliitto on toimintansa sisällön osalta alan arvostettu toimija, jolla on vakaa paikka kansalaisyhteiskunnan auttamiskentällä. Yhdistyksen toiminta tavoittaa paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät saa muualta apua ja ovat väliinputoajia auttamisen kentällä. Yhdistys toimii nopealla aikataululla auttamistyössä ja pystyy reagoimaan ketterästi yhteiskunnallisiin muutoksiin.

   

Vuoden 2023 painopistealueet

 

  • Paikallisyhdistysten toiminnallinen tukeminen ja vertaisverkostojen vahvistaminen
  • Kohdennetuilla avustuksella katettavien Järjestölähtöisten auttamistyön toimintojen rahoituksen jatkuvuuden varmistaminen
  • Aurora-hankkeen jatkaminen (C 6813)
  • Strategian laatiminen vuosille 2023-2025
  • Liiton ja paikallisyhdistysten näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa
  • Keskustelujen tilastoinnin kehittäminen

 

VUODEN 2023 TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

 

Liiton rahoitus perustuu eri tahoilta saataviin avustuksiin. Taloudelliset voimavarat määrittelevät toteutettavan toiminnan laajuutta.

 

JÄRJESTÖLÄHTÖISEN AUTTAMISTYÖN TOIMINNOT

(Talousarvion kustannuspaikat (Kp) 2150, 2155 ja 3100)

 

Yksilökeskustelut

(Kp 2150)

Yksilökeskustelut ovat kaikille tarjolla olevia ja asiakkaalle maksuttomia. Niihin hakeudutaan ilman lähetettä joko julkisen palvelun ohjaamana tai omaehtoisesti. Asiakaskohtainen käyntimäärä on enintään 10 kertaa. Yleisimpiä keskusteluun hakeutumisen syitä ovat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä erilaiset elämänkriisit. Asiakkaita tavataan liiton asiakastiloissa. Koronapandemian aikana kehitettyjä ja käyttöönotettuja etäauttamismuotoja jatketaan soveltuvin osin silloin, kun se on asiakkaalle mielekästä.

Määrällinen tavoite: 650 asiakasta, 1700 asiakaskäyntiä.

Laadullinen tavoite: Parantunut psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

Muu indikaattori: Parempi arjen sujuvuus (työ, opiskelu, ihmissuhteet)  

Erityinen haaste: Yksilökeskusteluille on suurempi tarve kuin niitä voidaan taloudellisten resurssien puitteissa tarjota.

Ryhmätoiminta

(Kp 2155)

Ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävää tukea. Niiden teemoina ovat muun muassa päihteettömyys, ihmissuhdetaidot, elämäntyytyväisyys sekä sinnikkyys omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ryhmät kokoontuvat keskimäärin 10 kertaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut ammattilaiset. Ryhmistä peritään kohtuullinen osallistumismaksu. Maksusta voi saada vapautuksen perustelluilla syillä. Toimintavuoden aikana on tarkoitus luoda uusia ryhmäsisältöjä, jotka tavoittavat entistä laajemman joukon ihmisiä. Osa ryhmistä voidaan tarvittaessa ja ryhmän teemasta riippuen toteuttaa etäyhteyksillä.

Määrällinen tavoite: 400 osanottajaa ja 1300 käyntikertaa.

Laadullinen tavoite: Ryhmään osallistumisella on positiivinen yhteys yksilön kokemiin muutoksiin elämänlaadussaan.

Muu indikaattori: Ryhmistä saatu tuki ehkäisee raskaampien hoitojen määrää ja toiminnalla saadaan tietoa ryhmätasolla Valkonauhan tarjoamien toimintojen vaikutuksista.             

Erityinen haaste: Ryhmiä toivotaan asiakkaiden taholta ja toivottaisiin voitavan järjestää enemmän kuin taloudellisten resurssien puitteissa on mahdollista.

Perhetyö

(Kp 3100)

Perhetyössä tarjotaan matalalla kynnyksellä ja monia muita toimijoita nopeammalla aikataululla ammatillista keskusteluapua perheille ja pariskunnille. Toiminnassa huomioidaan perhesuhteiden moninaisuus. Keskustelukäynnit ovat asiakkailla kohtuuhintaisia.    

Liitolla on Aluehallintoviraston lupa perheasioiden sovittelutoimintaan. Nykyinen lupa on voimassa 31.8.2024 asti. Sovittelukäynnit ovat maksuttomia. Työntekijät ovat koulutettuja ammattihenkilöitä.

Määrällinen tavoite: 300 perhettä ja 1000 perheistuntoa

Laadullinen tavoite: Perheiden kokemus osallisuudesta ja hyvinvoinnista paranee.

Muu indikaattori: Vanhempien kokema psyykkinen kuormittuneisuus vähenee ja kyky huolehtia omasta ja perheenjäsenten hyvinvoinnista vahvistuu. Päihteet ja muut riippuvuutta aiheuttavat tekijät vähenevät.

Erityinen haaste: Taloudellisten resurssien riittävyys verrattuna toiminnan kysyntään.

 AURORA-HANKE 2020-2023

(C 6813)

 Mikkelin seudulla asuvien päihdetaustaisten äitien tukemisen hanke. Hankkeessa järjestetään vertaistuki- ja ryhmätoimintaa sekä kotiin vietävää tukea Mikkelin seudulla asuville päihdetaustaisille naisille, joilla on 0-2 -vuotiaita lapsia. Ryhmiin osallistutaan yhdessä lasten kanssa. Ryhmänohjaajat ovat ammattihenkilöitä ja lisäksi ryhmän toimintaan osallistuu kokemusasiantuntija. Ryhmänohjaajille on järjestetty työnohjaustPandemia esti ryhmätoiminnan aloittamisen suunnitellulla tavalla. Rahoitukseen on saatu jatkuvuutta siten, että hanketta voidaan jatkaa vielä vuonna 2023. Hanketta on linjattu rahoittajan kanssa sovitulla tavalla olosuhteiden mukaisesti. Ryhmätoimintaa tehdään VIOLA ry:n Kieppi-ryhmän kanssa. Ryhmä on käynnistynyt marraskuussa 2021. Mukana on alusta asti ollut kolme äitiä lapsineen. Kaikilla äideillä on päihdetausta ja he ovat kuntoutumassa päihteistä eri vaiheissa. Ryhmän alkaessa kaksi äideistä oli raskaana ja yhdellä oli vuoden ikäinen lapsi. Ryhmän keskeinen tavoite on tukea äitejä riittävän hyvään vanhemmuuteen ja antaa työkaluja omien henkilökohtaisten haasteiden peilaamiseen. Erilaisten teemojen ja toiminnan kautta vahvistetaan päihteettömän identiteetin ja vanhemmuuden syntymistä. Aurora-hankkeeseen osallistuvat äidit voivat halutessaan saada myös parisuhdeterapiaa kumppaninsa kanssa. 

Aurora-ryhmän on suunniteltu toimivan vuoden 2023 loppuun. Pitkäkestoisen ryhmän hyödyt ovat avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisten, vaikeiden ja arkojen asioiden käsittelyä. Pitkäkestoinen ryhmä antaa riittävän pitkän kaarentarkastella myös omaa kehittymistä ja eheytymistä. Hanke päätetään syksyllä 2023 toteutettavaan päätösseminaariin. Seminaarissa esitellään hankkeen vaikutuksia ja pohditaan sitä, kuinka hankkeen myötä tulleet kokemukset saadaan siirrettyä eteenpäin. Seminaariin kutsutaan terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöstöä.

 

HALLINTO

(Kp 2700)

 

Kevätkokous järjestetään lauantaina 22.4.2023 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös.

Syyskokous järjestetään 22.10.2023. Kokouksessa valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kokouksessa päätetään myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Määrällinen tavoite: Jäsenkokouksissa ovat edustettuina 8 paikallisyhdistystä ja henkilöjäseniä. Osanottajia 35 henkilöä.

Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa.

Laadullinen tavoite: Jäsenkokoukset vahvistavat yhteistä työnäkyä ja sitouttavat valkonauhatyöhön. Kokouksissa tarjotaan koulutusta, joka tukee yhdistystoimintaa ja vahvistaa yhteishenkeä. Hallituksessa noudatetaan hyvää hallintotapaa, kokoukset ovat riittävästi valmisteltuja ja päätökset viedään joustavasti käytäntöön. Hallituksen jäsenten osaaminen on työskentelyssä laajasti käytössä, ja he ovat vahvasti sitoutuneet järjestön arvoihin ja tehtävään.

Muu indikaattori: Hallituksen rotaatio on turvattu, järjestön strategia on tulevaisuushakuinen ja jäsenistö on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.


Järjestökoulutus

Syysneuvottelupäivä järjestetään 21.10.2023. Koulutuksen teema ja käytännön järjestelyt päätetään keväällä 2023. Yhdistysten edustajien osallistumista syysneuvottelupäivään tuetaan liiton varoista.

 

KESKUSTOIMISTO

(Kp 2600)

 

Liitolla on keskustoimisto käytännön asioiden hoitamista varten. Keskustoimistossa työskentelevät kokopäiväiset toimistosihteeri ja pääsihteeri. Pääsihteeri työskentelee hallituksen alaisuudessa ja toimii henkilöstön esimiehenä.

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA VAIKUTTAMINEN

(Kp 2500)

 

Päihdepäivät 10.-11.5.2023 ja valtakunnalliset kampanjat

Osallistutaan tapahtumaan omalla esittelypisteellä ja ollaan mukana tuottamassa ohjelmasisältöjä tapahtuman järjestäjien tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Päihdepäivät-tapahtumaa järjestää vuosittain EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto. Tapahtumassa vierailee vuosittain noin 1000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, opiskelijaa, päättäjää ja vapaaehtoista.

Määrällinen tavoite: Kohdataan 250 osallistujaa, joiden kanssa käydään keskustelu.

Laadullinen tavoite: Valkonauhan tekemä työ saa lisää tunnettavuutta, vahvistetaan vanhoja siteitä ja luodaan uusia verkostoja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kohdataan kaikki luoksemme tulevat ihmiset arvostavasti.

Muu indikaattori: Suomen Valkonauhaliitto ja paikallisyhdistykset saavat lisää sosiaalisen median seuraajia.

 

Muut tapahtumat

Osallistutaan valtakunnallisiin yhteiskampanjoihin kuten Anna lapselle raitis joulu, Selvin päin kesään ja EPT-Viikko (Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä Tipaton tammikuu. Huolehditaan kampanjamateriaalien seurakuntajakelusta.

 Valkonauhan Kansainvälinen rukouspäivä 24.9.2023

Seurakuntiin lähetetään kirje, jossakerrotaan valkonauhatyöstä ja tarjotaan yhteistyön mahdollisuutta Rukouspäivän puitteissa sekä pyydetään mahdollisuutta kerätä kolehti valkonauhatyölle.


Muu vaikuttamistoiminta

Vaikutetaan lausunnonantajana valkonauhatyön asiantuntemukseen liittyvissä lakihankkeissa. Pysytään mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja järjestökentän arvostettuna toimijana. Pidetään yllä rakentavia ja avoimia suhteita muihin järjestöihin, rahoittajiin ja jäseniin. Etsitään tarpeen mukaan uusia verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

 

JULKAISUTOIMINTA

(Kp 2510)

 

 Valkonauha-lehti

Jatketaan Valkonauha-lehden julkaisemista. Vuosi 2023 on lehden 114. ilmestymisvuosi.

Määrällinen tavoite: Valkonauha-lehti ilmestyy neljänä numerona. Laajennetaan lehden levinneisyyttä mm. kirjastojen lukusaleihin sekä sosiaali- ja terveysalojen asiakaspaikkoihin kuten terveysasema, riippuvuusklinikka, päihdekuntoutujien yksikkö sekä jaetaan sitä aktiivisesti yksittäisille ihmisille. Etsitään uusia paikkoja jakaa lehteä. Lähetetään lehteä edelleen yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.

Laadullinen tavoite: Kirjoittajat ovat eri alojen asiantuntijoita. Lehden sisältö on monipuolinen ja laajasti ehkäisevän päihdetyön teemoja sekä muita yhteiskunnallisia asioita käsittelevä. Lehdessä on myös Valkonauhan kristillistä arvopohjaa tukevaa sisältöä.

Muu indikaattori: Valkonauha-lehti toimii ajankohtaisena tiedotuksen ja ajatusten välittäjänä ja se koetaan jäsenistön, työn tukijoiden ja yhteistyötahojen väliseksi sillanrakentajaksi ja valkonauha-aatteen kokoavaksi julkaisuksi.

 

 KURSSI- JA SEMINAARITOIMINTA

(Kp 2100)

 

Tuetaan paikallisyhdistysten toteuttamaa seminaaritoimintaa tarjoamalla jokaiselle kahdeksalle paikallisyhdistykselle mahdollisuus seminaarin järjestämiseen. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä STEP-opintokeskuksen kanssa.  Kouluttajat ovat ammattihenkilöitä ja seminaariaiheet kansalaisten hyvinvointia ja jaksamista tukevia.

Määrällinen tavoite: Järjestetään kahdeksan seminaaria seitsemällä paikkakunnalla.

Tavoitteena on 250 osallistujaa.

Laadullinen tavoite: Seminaarien osallistujat saavat itselleen uusia oivalluksia ja ajankohtaista tietoa ja kokevat voimaantuvansa.

Muu indikaattori: Valkonauhatyöhön saadaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja jäseniä.

 

KERHOTOIMINTA

(Kp 2130)

 

Kerhotoimintaa järjestetään henkilöille, joiden on vaikea osallistua itsenäisesti kodin ulkopuoliseen toimintaan. Heitä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, palvelukodeissa asuvat muistisairaat, hoitokodeissa asuvat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ja pitkäaikaisosastojen potilaat.

Kerhotoiminnassa käytetään erityisesti musiikki- ja taideterapeuttisia menetelmiä ja sitä järjestetään resurssien puitteissa eri puolilla maata.

Määrällinen tavoite: 20 tilaisuutta/kuukausi 10 kuukauden ajan. Osanottajia 20 henkilöä/tilaisuus.

Laadullinen tavoite: Yksinäisyyden ja arvottomuuden tunne vähenee ja mahdollisuudet kokea iloa, hyvää mieltä ja voimaantumista lisääntyvät olosuhteissa, joissa esiintyy fyysisiä ja psyykkisiä rajoitteita.

Muu indikaattori: Yhteistyöverkoston laajentuminen.

Erityinen haaste: Koronapandemian vaikutus tuntuu yhä kohderyhmän tavoittamisessa samoin rahoituksen järjestäminen.

 

 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

(Kp 2750)

 

Pidetään yhteyttä Valkonauhan maailmanliiton toimijoihin ja tiedotetaan Suomen toiminnasta. Vaikutetaan kansainvälisesti Valkonauhan maailmanliiton (WWCTU) linjauksiin. Ollaan aktiivisia myös muissa kansainvälisissä verkostoissa kuten Suomen UN Women-Finlands UN Women sekä NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network).

 

OPISKELIJAKOTI

(Kp 7100)

 As Oy Aedificiumissa (Snellmaninkatu 27) sijaitsee savuton ja päihteetön opiskelijakoti. Kodissa voi asua viisi opiskelijaa samanaikaisesti.

Määrällinen tavoite: Opiskelijakoti on koko vuoden 100% asuttu.

Laadullinen tavoite: Asukasvalinnoissa painotetaan valkonauhatyön arvoja.

Muu tavoite: Opiskelijakoti tukee liiton tavoitteita sosiaalisen vastuun kantajana ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. 

 

TALOUS, VARAINHANKINTA, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

(Kp 7600, 7800)

 

Talous

Toiminnan rahoittamiseksi avustuksia haetaan Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskukselta (STEA) Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, luterilaisilta seurakunnilta sekä yksityisiltä säätiöiltä. Varainhankinnassa haetaan aktiivisesti uusia rahoituslähteitä käyttökatteen parantamiseksi ja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

STEA:n Kohdennettu toiminta-avustus (AK 3, ”Toimintatonnit”) siirretään siirtosopimuksilla paikallisyhdistyksille hakemusten perusteella.

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Liisankatu 27 A 3

Huoneistossa sijaitsee liiton toimisto ja toteutetaan suurin osa Valkonauhan asiakastyöstä (yksilökeskustelut, ryhmätoiminta, perhetyö).

Huoneistossa pidetään hallintokokoukset.

Snellmaninkatu 27 D 18

(As Oy Aedificium)

Huoneistossa toimii opiskelijakoti.

Solnantie 32 B 37

Huoneisto on vuokrattuna yksityisen perheen kodiksi.

 

 

SUOMEN VALKONAUHALIITTOON KUULUU

KAHDEKSAN PAIKALLISYHDISTYSTÄ:

 

Helsingin Valkonauha – Vita Bandet i Helsingfors ry

Hämeenlinnan Valkonauha ry

Kuopion Valkonauha ry

Lappeenrannan Valkonauha ry

Mikkelin Valkonauha ry

Oulun Valkonauha ry

Suur-Helsingin Valkonauha ry

Tampereen Valkonauha ry

 

 

 

 

Suomen Valkonauhaliitto

– Förbundet Vita Bandet i Finland ry

 

Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, 09 135 1268

www.suomenvalkonauhaliitto.fi