Organiserad moderlig kärlek sedan 1896

Vision utan mission är drömmande.

Mission utan vision är slit.

Vision och mission tillsammans är världens hopp.

(Henri Nouwen)

 

Förbundet Vita Bandet i Finland 

Förbundet Vita Bandet i Finland, grundat 1905, är en riksomfattande förening med kristen värdegrund vars uppgift är att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem i samhället. Våra medlemmar är kvinnor som omfattar förbundets principer. Vita Bandet stöder individer och familjer i deras strävan efter ett sunt och balanserat liv, och vi vill också uppmuntra alla medborgare att på sitt håll främja nykterhet. Vita bandet vill nå hela befolkningen, både kvinnor och män. Vi bedriver mångsidig verksamhet för att nå människor i olika problemsituationer. Förutom på finska erbjuder vi hjälp på svenska och engelska.

Vita Bandet som rörelse uppstod i Nordamerika på 1870-talet och växte under ett tjugotal år till en internationell rörelse. I dagens läge har Vita Bandet medlemmar i omkring 50 länder. Som takorganisation för de lokala föreningarna fungerar World´s Woman´s Christian Temperance Union, WWCTU. Till Finland kom rörelsen 1896, då den första vitabandsföreningen grundades i Åbo. Till de tidiga initiativtagarna hörde kvinnosakskämpen Alli Trygg-Helenius och förbundets första resesekreterare Maria Stenroth, även känd som författaren Marja Salmela. I början koncentrerade sig förbundet på att stöda de svagaste i samhället, det vill säga kvinnor och barn som levde under svåra förhållanden. Skyddshem och övernattningsplatser för kvinnor, och dessutom flick- och pojkhem, grundades på olika håll i landet, och förbundet inledde också sin ungdomsklubbverksamhet. Vita Bandet i Finland tog också initiativ som ledde till de första kvinnliga poliserna i Finland.

Vita Bandet i Finland har under hela sin historia bedrivit många olika former av verksamhet. I Finland har rörelsen från första början varit både kyrklig och ekumenisk. I fråga om samhälleligt arbete har vi upplevt att arbete i resonlig anda och i enlighet med demokratins spelregler leder till de bästa resultaten. Detta arbetssätt byggdes upp bland annat av våra tidiga ledare, till vilka hörde de tidiga kvinnliga riksdagsledamöterna Aleksandra Gripenberg och Hedvig Sohlberg. På det internationella planet hörde Vita Bandet till de främsta förkämparna för kvinnlig rösträtt, och i Finland, som bland världens första länder införde allmän och lika rösträtt, var Vita Bandet aktivt med om att främja denna utveckling.

I dagens läge går vår verksamhet främst ut på att arbeta med familjer, föra individuella samtal med personer som behöver hjälp, organisera stödgrupper och upprätthålla ett studenthem i Helsingfors. Vi ger också, sedan 1909, ut tidningen Valkonauha. En av de två lokalföreningarna i Helsingfors, Vita Bandet i Storhelsingfors, upprätthåller kvinnohemmet Liisankoti.

Till Vita Bandet i Finland hör åtta lokalföreningar på sju orter: Helsingfors, Kuopio, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg och Villmanstrand. 

Förbundet Vita Bandet i Finland

Elisabetsgatan 27 A 3

00170 Helsingfors

 

Inari Varimo3    

Inari Varimo
generalsekreterare

Nina

Nina Hurtamo
byråsekreterare

 

Telefon dagtid +358 (0)9-1351 268

inari.varimo(at)suomenvalkonauhaliitto.fi eller nina.hurtamo(at)suomenvalkonauhaliitto.fi

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019

Nykter – solklart!


Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem

Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland minderåriga unga under hela 2000-talet och även bland unga vuxna sedan 2008. Unga upplever inte längre att alkoholbruk skapar sammanhållning mellan kompisarna på samma sätt som tidigare generationer. Även tobaksrökningen har minskat betydligt bland unga. De unga gör alltså bra ifrån sig på det här området.

Tyvärr kan man inte säga detsamma om andra berusningsmedel. Användningen av snus och experiment med elektroniska cigaretter har ökat bland unga under de senaste åren. Enligt undersökningen Hälsa i skolan år 2018 använder en större andel av eleverna i åk 8 och 9 i grundskolan och bland studerande vid yrkesläroanstalter snus varje dag. Vidare är cannabis för närvarande det vanligaste berusningsmedlet som gör att unga under 20 år tas in för vård. På olika håll i Finland har förekommit fall i vilka till och med 10 år gamla barn använt alkohol, cannabis och läkemedel blandat. Polariseringen i fråga om berusningsmedel ökar bland de unga. Vid sidan av de helnyktra unga finns allt fler unga som har många problem.

Även om övervakningen av åldersgränserna i fråga om berusningsmedel på Alko och i livsmedelsbutikerna har effektiviserats betydligt under de senaste åren är det fortfarande lätt för unga att få berusningsmedel, oftast av kompisarna. En sådan utveckling mot större nykterhet som skett bland unga på Island, det så kallade ”isländska undret”, är möjlig också i Finland. Ett absolut krav är dock att alla som jobbar med unga samarbetar för att målet ska nås. Vi måste måna om att varje barn och ungdom mår bra. Vi måste även identifiera unga med missbruksproblem och hjälpa dem. Det är också viktigt att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av berusningsmedel till unga. De här målen gäller för alla vuxna.

En sund och trygg sommar är den bästa belöningen för skoleleven efter det långa läsåret. Vi måste gemensamt arbeta för att erbjuda de unga en alkohol- och drogfri sommar. Därför ska alla vuxna som har ansvar som fostrare hjälpa unga att se de oersättliga fördelarna med att fira och har roligt utan berusningsmedel. Eller är rollerna redan omvända? Är det redan de unga som undervisar sina föräldrar om nyttan med att fira nyktert? De unga och deras föräldrar borde tillsammans allt bättre identifiera de sociala olägenheter som alla berusningsmedel medför och undvika att använda berusningsmedel. Det lönar sig således att inte förstöra festen med berusningsmedel!

Kampanjen Nykter – Solklart på minner unga, deras föräldrar och alla vuxna om vikten av att bygga upp en balanserad framtid med kloka beslut som fattas i dag. Kampanjens samarbetspartner hoppas att alla vuxna i landet ställer upp för att stödja de ungas uppväxt och handlar för att säkerställa att de unga får ett lyckligt och sunt liv. Unga ska få växa upp i en balanserad och ansvarskännande omgivning. Det allra viktigaste är att sköta om att barn och unga är trygga!                                                        

Kampanjen uppmuntrar alla i vårt land till sunda och trygga val. Kampanjen ordnas för 17 gången och är särskilt inriktad på skolornas avslutningsveckoslut i skiftet av maj–juni. I kampanjen medverkar Nykterhetens Vänner rf, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner r.f., Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen rf och Sinuli.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart! gratulerar de nyutexaminerade och önskar alla unga soliga sommarlovsdagar. Vi önskar alla mod att arbeta för ökad nykterhet också i framtiden. Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Mer information:

Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf

marko [dot] kailasmaa [a] raitis [dot] fi, tel. 040 455 4356

www.nyktersolklart.fi

www.facebook.com > Selvin päin kesään

 

 

KAMPANJEN EN NYKTER JUL FÖR BARNENS SKULL 2018

Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga

Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots att föräldrarnas attityd gentemot alkohol har stramats åt något, har det blivit allt vanligare att barn är närvarande tillsammans med berusade vuxna under de senaste åren. Dessutom har alkoholbruket flyttat i allt högre grad till hemmen under de senaste årtiondena, vilket ökar alkoholbruket när barn är närvarande. I dag är hemmet det vanligaste stället där finländarna dricker. Den här informationen publicerades i höst av Institutet för hälsa och välfärd THL i rapporten Näin Suomi juo (på finska).

Enligt registeruppgifter och befolkningsstatistiken lider cirka 6 procent av alla minderåriga barn i vårt land av följderna av ett allvarligt missbruksproblem hos en eller båda föräldrarna. I enkäten Glasskör barndom, som gjordes åren 2009 och 2016, meddelade hela en fjärdedel av de svarande att det förekom missbruk i deras barndomshem. Föräldrarnas missbruksproblem är en allvarlig risk för barnets hälsa och utveckling och höjer risken för att barnet drabbas av mentala problem även i vuxen ålder. Det är viktigt att observera att barn upplever situationer i vilka vuxna använder alkohol på ett annat sätt än myndiga, och att även små förändringar i föräldrarnas beteende kan vara ångestskapande och skrämmande för barnen.

Barnen är de första som måste hantera effekterna av användningen av alkohol och andra berusningsmedel i hemmen. När alkoholkonsumtionen börjar synas i form av tillväxtkurvor och ökat arbete för myndigheterna har otaliga familjer, där barnen tyvärr är de mest utsatta familjemedlemmarna, varit tvungna att leva med missbruket redan länge. Det är inte möjligt att reparera alla skador som uppkommer, och många konsekvenser framträder först efter många år eller årtionden.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull påminner om följderna av användningen av alkohol och droger och om föräldrarnas ansvar när det gäller att skapa en trygg och sund julstämning för barnet. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap. Det är en uppmuntrande utgångspunkt för ett nyktert liv för barnet.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i december. Flera tusen affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem under vecka 51. Kampanjmaterialet kan utnyttjas fritt och skrivas ut från kampanjens webbplats

www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf, A-kiltojen Liitto ry, ASH Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för Barnskydd, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Elämäni Sankari ry, ETRA-liitto, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyn, Yle.