Suomen Valkonauhaliiton Järjestölähtöisen auttamistyön Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE                                              

Tämä on Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n

Järjestölähtöisen auttamistyön Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Päivitetty 1.12.2020  

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry

Y-tunnus 0202325-7

Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki

+358 09 1351 268

044 587 44 52

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pääsihteeri Inari Varimo

inari [dot] varimo [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi

+358 09 1351 268, 045 788 45 261 

3. Rekisterin nimi

Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n Järjestölähtöisen auttamistyön Asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Suomen Valkonauhaliiton järjestölähtöisen auttamistyön asiakkuuksien hoitaminen. Käsittely voi perustua myös suostumukseen.

 

5. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

  • henkilön nimi
  • syntymävuosi
  • kotikunta
  • sukupuoli
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkaan käyntipäivät ja käynnin kesto sekä työntekijän nimi
  • yhteydenoton aihe (yksilökäynti, ryhmäkäynti, perhekäynti)
  • laskutustiedot

 

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakkuuden syntymiselle.  

                                                                                                                                                      

6. Tietolähteet                                                                                                                            

Suomen Valkonauhaliiton asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan asianomaisen itsensä antamana. Alaikäisen lapsen tiedot antaa lapsen huoltaja. Suostumus tietojen tallentamiseen pyydetään kirjallisesti.

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot 

Asiakkuuteen liittyvien tietojen luovutukset: Ainoastaan tilastot ja käyntimäärät voidaan luovuttaa toiminnan rahoittajatahoille.  

Emme luovuta henkilötietoja EU:n/ETA alueen ulkopuolelle. 

Suomen Valkonauhaliitto noudattaa Lastensuojelulain 2007/417, 5. luku, § 25:ssä ja Rikoslain 1889/39, 15 luvun 10 §:ssä määrättyä ilmoitusvelvollisuutta.

 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Tietokoneella olevan asiakasrekisterin osalta on tarvittavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakasrekisterin tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään ainoastaan henkilöt, joille on rekisterin ylläpitäjä määrittänyt käyttöoikeudet henkilökohtaisina. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Tiedot hävitetään turvallisesti ja viranomaisohjeiden mukaan.

Asiakkuuteen liittyviä tietoja tallennetaan ja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen. Manuaalista aineistoa säilytetään kaapissa, johon ainoastaan asiakastyötä tekevällä henkilökunnalla on pääsy. Sähköistä aineistoa säilytetään salasanoilla suojatulla tietokoneella, jolle ainoastaan konetta käyttävällä työntekijällä on pääsy.   

 

 9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.                                                                                                                                               

                                         

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

puh. 0295666700, tietosuoja [a] om [dot] fi

www.tietosuoja.fi

 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla liiton kotisivuille asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.